lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

Doktorandstipendium med inriktning företagsekonomi, särskilt bolagsstyrning

Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet utlyser med stöd av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse ett doktorandstipendium inom ramen för forskningsområdet strategi och bolagsstyrning på Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet syftar till att med hjälp av huvudsakligen kvantitativa vetenskapliga metoder beskriva och förklara hur svenska börsföretags styrelser har förändrats och påverkat företags strategier under de senaste 25 åren. Projektet sträcker sig tidsmässigt mellan 2018–2021 och förväntas utmynna i en sammanläggningsavhandling.

Den sökande ska uppfylla aktuella kriterier för antagning till forskarstudier vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Utöver dessa generella behörighetskrav ska den sökande, som en konsekvens av det empiriska materialets karaktär, behärska både engelska och svenska. Dokumenterade färdigheter i kvantitativa metoder och tillhörande verktyg är meriterande.

Stipendiet utgår med SEK 290.000 kronor per år under tre år, och stipendiaten antas vid samt följer allmän studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Stipendium för tredje året villkoras av att licentiatexamen eller motsvarande (godkänt mellanseminarium) avlagts. Det fjärde året finansieras av Företagsekonomiska institutionen.

Stipendiet ska täcka levnadsomkostnader, 240 000 kr, samt kostnader för försäkringar, 50 000 kr, per år.

Kontakt

Martin Blom, docent
046-222 96 21
martin.blom@fek.lu.se
 

ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ställas till:

Företagsekonomiska institutionen
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Peter Svensson
Box 7080
220 07 Lund

Ansökningshandlingar ska vara institutionen tillhanda senast den 31 oktober 2017. Till ansökan ska biläggas ansökningsblankett, CV, betyg/Ladok-utdrag, ev. åberopade skrifter (t.ex. uppsatsarbeten) samt förslag på forskningsplan.