lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Doktorandtjänst i företagsekonomi, med inriktning strategi

Tidsbegränsad anställning på 4 år. Tillträde: 2019-09-01

Om tjänsten

Företagsekonomiska institutionen söker en doktorand i strategi med ett forskningsintresse inom ekonomisk organisation och ny institutionell ekonomi. Tjänsten är del av forskningsprojektet Asymmetric Contracting Capabilities: The Economic and Organizational Impact of Firms’ Learning to Contract, vilket finansieras av Vetenskapsrådet. Målet med projektet är att empiriskt undersöka lärandeprocesser i kommersiella kontraktsrelationer samt de potentiella ekonomiska, strategiska och organisatoriska effekterna av skillnader i lärande mellan olika organisationer.

Doktoranden förväntas aktivt delta i forskningsprojektet genom att utföra forskning (med handledning) och på så sätt bidra till projektets målsättningar genom att skriva och publicera tidskriftsartiklar baserade på de empiriska resultat som erhålls i projektet.

Avhandlingsprojektet kommer primärt att genomföras i Sverige genom fallstudier av kommersiella kontraktsrelationer och analys av kontrakt. Därför är kunskap i svenska en stark merit.

Ansökan

För behörighet, bedömningsgrund och ansökningsförfarande, läs mer på Varbi där du även söker tjänsten.

Sista ansökningsdag: 2019-04-01

Doktorander i företagsekonomi, inriktning marknadsföring alt. socialt entreprenörskap

Två tidsbegränsade anställningar på 4 år. Tillträde: 2019-09-01

Företagsekonomiska institutionen söker två doktorander inom forskarskolan Agenda 2030.

Om forskarskolan Agenda 2030

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper. Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter vid Lunds universitet. Du kommer att tillhöra forskarutbildningen i företagsekonomi och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan och till K2 för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Om projektet marknadsföring av nya affärsmodeller i transportområdet

Med utvecklingen inom elektrifiering och digitalisering kommer nu snabbt många nya affärsmodeller för individuell och kollektiv mobilitet som har potential att minska transportsektorns miljöpåverkan. Frågorna i detta projekt kretsar kring hur dessa affärsmodeller marknadsförs av de olika aktörerna, hur de uppfattas och används av resenärer, och vilka möjligheter de har att få bred acceptans och ersätta eller minska efterfrågan på nuvarande utsläppsintensiva persontransporter. Projektet förväntas nyttja kvantitativa och/eller experimentella metoder för att dra generaliserbara slutsatser som kommer både forskare, praktiker och andra beslutsfattare tillgodo. Utöver koppling till forskarskolan Agenda 2030 kommer doktoranden att erbjudas möjlighet att koppla sig till Nationellt Centrum för Kollektivtrafik, K2 vid Lunds universitet.

Om projektet socialt entreprenörskap och monetära gräsrotsinnovationer

Ojämlikhet, apokalyptisk miljöförstöring och de långvariga effekterna av en global finanskris har resulterat i en diskussion om vilken roll vårt monetära system spelar i organiseringen av vårt samhälle. Den nya tekniska och finansiella utvecklingen ger samtidigt upphov till mycket experimentering kring nya former av pengar. Från lokala valutor till blockchain-baserade system, en ny sorts sociala och gräsrotsentreprenörer som bygger på de möjligheter som ny monetär teknik öppnar för att ta itu med några av dagens globala utmaningar. Denna doktorandtjänst fokuserar på hur dessa sociala entreprenörer tänker om, organiserar kring, och återtar makten över pengar i syftet att lösa sociala, ekonomiska och ekologiska problem.

Ansökan

För behörighet, bedömningsgrund och ansökningsförfarande, läs mer på Varbi där du även söker tjänsterna.

Sista ansökningsdag: 2019-04-03

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Forskarutbildningen i företagsekonomi är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 ECTS) och en avhandling (150 ECTS). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Kontakt

Övergripande frågor
Merle Jacob, studierektor för forskning och forskarutbildning
merle.jacob@fek.lu.se

Doktorand i strategi
Niklas Hallberg
Docent, projektledare
046-222 30 07
niklas_lars.hallberg@fek.lu.se

Doktorand i marknadsföring av nya affärsmodeller i transportområdet
Johan Jansson
Biträdande universitetslektor
johan.jansson@fek.lu.se

Doktorand i socialt entreprenörskap och monetära gräsrotsinnovationer
Ester Barinaga
Professor
ester.barinaga@fek.lu.se