lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningspolitik

Forskningspolitik är en del av det bredare fältet ”forskning om forskning” (Science and Technology Studies) och policystudier. Det är ett tvärvetenskapligt område som studerar styrning och ledning av privat och offentlig forskning samt innovation. Detta kan inbegripa anslagspolitik, ledning och organisering av forsknings- och innovationsmiljöer, utvärdering av forskning, vetenskapliga prioriteringar, vetenskaplig expertis och akademi–näringslivssamverkan, för att nämna några. I centrum står studiet av de vetenskapliga och teknologiska utvecklingsprocesserna samt dessas förutsättningar och effekter.

Läs mer om forskningsprojektet KNOWSCIENCE

KNOWSCIENCE

PERSONAL

Biträdande prefekt, ämnesområde strategi och forskningspolitik
Matts Kärreman

Professorer
Mats Benner
Merle Jacob

Docenter
Devrim Göktepe-Hultén

Universitetslektor
Pauline Mattsson

Doktorander
Farzana Bashiri
Leila Jabrane
Maria Moskovko
Annika Ralfs