lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolan fick två professorer installerade

Publicerad: 2016-10-14

Hur kan ledarskap motverka anonymisering och splittring? Och hur kan man matcha resurser på bästa sätt, när man varken bör eller får använda prissättning som baseras på utbud och efterfrågan? Det har nationalekonomen Tommy Andersson och företagsekonomen Stefan Sveningsson ägnat sin forskning åt. De installeras som professorer idag under högtidliga former i Universitetsaulan.

Hur kan ledarskap motverka anonymisering och splittring? Och hur kan man matcha resurser på bästa sätt, när man varken bör eller får använda prissättning som baseras på utbud och efterfrågan? Det har nationalekonomen Tommy Andersson och företagsekonomen Stefan Sveningsson ägnat sin forskning åt. De installeras som professorer idag under högtidliga former i Universitetsaulan.

Att allokera resurser när utbud och efterfrågan inte kan användas och prissättning inte går att använda – till exempel när det handlar om mänskliga organ eller skolplaceringar. Det handlar nationalekonomen Tommy Anderssons forskning om. Han är en av initiativtagarna till Skandinaviens första njurbytesprogram som bygger på matematiska optimeringstekniker (Scandiatransplant Kidney Paired Exchange Program) och arkitekten bakom ett försökssystem för automatiserad elevplacering vid kommunala skolor i Stockholm.
– En central del av forskningen utgår från att aktörer i samhället besitter privat information och att information som inhämtas direkt från dessa aktörer inte alltid är tillförlitlig, då aktörerna kan ange falsk information för att gynna sina egenintressen. Exempelvis är det inte ovanligt att föräldrar anger falska rangordningar av skolor för att garantera så bra skolplaceringar som möjligt för sina barn.

Tommy Anderssons forskning är till stor del teoretisk och bygger på olika optimeringsproblem och utveckling av algoritmer (beräkningsprocedurer), men är likväl praktiskt användbar. Han har byggt upp en forskargrupp med specialisering mot matematisk ekonomi och matchningsteori vid Ekonomihögskolan.


Tommy Andersson, nationalekonom och Stefan Sveningsson, företagsekonom, installerades under högtidliga former som professorer.

Stefan Sveningsson är företagsekonomen som forskat på vad ledarskap är – vare sig enkelt eller självklart, då många idéer om ledarskap är frikopplade från vardagen och många fastnar i önskedrömmar om att framstå som goda ledare.  
– Ledarskap beskrivs gärna i alltför allomfattande termer och är därmed svårt att skilja från annan samordning, särskilt chefskap.

Men medan chefskap innefattar styrning av arbete i form av planering, budgetering och kontroll av utfall med hjälp av skilda prestationsmått, är det viktigt att också uppmuntra medarbetare och ingjuta entusiasm för arbetsuppgifterna och organisationen, att uppmärksamma vad medarbetarna känner och tänker på i arbetet. Det är här ledarskap kommer in i bilden.
– Ledarskap innebär att påverka hur människor tänker på, värderar och känner för arbetet. Medarbetare önskar sig ibland ledare därför att de erbjuder dem en känsla av mening, moral och syfte med arbetsuppgifterna. Det är därför viktigt att man som chef tänker till och försöker utveckla en realistisk och konkret bild av vad man som ledare kan göra i syfte att påverka medarbetare i fråga om vad som är möjligt, nödvändigt och önskvärt att åstadkomma.