lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kerstin Enflo blir Wallenberg Academy Fellow 2014

Publicerad: 2014-12-04

Hon får cirka 5 miljoner kronor för att studera hur den nordiska ekonomin växte sig så stark.

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, får cirka 5 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att studera den nordiska ekonomins tillväxthistoria och drivkrafterna bakom varför den växte sig så stark.

Kerstin Enflo. Foto: Kenneth Ruona

Före industrialiseringen tillhörde de nordiska länderna Europas fattiga utkanter. I dag utgör regionen världens tiondes största ekonomi. Som Wallenberg Academy Fellow ska Kerstin Enflo undersöka varför just Norden växte sig så stark. Hur stor roll spelar den förindustriella perioden? Vad har efterkrigstidens offentliga satsningar betytt?

I många länder är den ekonomiska aktiviteten koncentrerad till några få städer eller regioner. Men vad avgör framväxten av en stark ekonomi? Och vad får en stark ekonomi att bestå? Vissa forskare menar att det geografiska läget är viktigast. Stora hamnstäder fortsätter ofta att ha en hög ekonomisk aktivitet, även sedan själva hamnen spelat ut sin betydelse. Andra viktiga faktorer är naturtillgångar, klimat och sjukdomsbördan i en region. Dessa faktorer är ofta beständiga över tid.

Kerstin Enflo ska undersöka hur viktiga dessa beständiga faktorer är, relativt andra faktorer som tillgången till en marknad. Till exempel kan marknaden förändras om en landgräns flyttas eller om järnvägen byggs ut. Medvetna infrastruktursatsningar, som elektricitet eller tillgången till IT, spelar också roll.

Kerstin Enflo kommer att använda Norden som modell för att förstå vad som driver ekonomisk utveckling i en region. Hon ska skapa en databas med ekonomiska och geografiska data från hela Norden, där viss information kommer sträcka sig tillbaka till 1571. Projektet kommer att ge ny kunskap om de nordiska ländernas regionala tillväxthistoria. Utifrån detta kommer det bli lättare att förutsäga den framtida utvecklingen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen delade 2013 ut drygt 1,4 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare.

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går främst till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.