lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ledning och samarbete på institutionen

Ledning
Företagsekonomiska institutionen leds av en prefekt och en Institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av sex representanter från lärar- och forskarkåren, en representant från administrativ personal, två representanter från studenterna samt en representant från forskarutbildningen. Adjungerade med yttranderätt är studierektorerna, skyddsombudet samt administrativ chef. Den sistnämnda är även sekreterare i styrelsen.

Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekter, studierektorer samt administrativ chef.

Beredande och rådgivande organ är:

  • Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA), vilken leds av studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN), vilken leds av studierektor för forskarutbildning.

Samarbete
Företagsekonomiska institutionen samarbetar aktivt med Knut Wicksells centrum för finansstudier och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. På det kommunalekonomiska området sker samarbetet främst inom KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne).

Institutionens ledning

Prefekt
Thomas Kalling
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor
för forskning och forskarutbildning

Charlotta Levay
charlotta.levay@fek.lu.se
046-222 98 51

Studierektor för grund- och avancerad utbildning samt Administrativt ansvarig
Hans Knutsson
hans.knutsson@fek.lu.se
046-222 41 72

Länkar