lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ledning och samarbete på institutionen

Ledning

Företagsekonomiska institutionen leds av en prefekt och en Institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av sex representanter från lärar- och forskarkåren, en representant från administrativ personal, två representanter från studenterna samt en representant från forskarutbildningen. Adjungerade med yttranderätt är studierektorerna, skyddsombudet samt chefen för utbildningsadministrationen. 

Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekter, studierektorer samt administrativ chef.

Beredande och rådgivande organ är:

  • Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA), vilken leds av studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN), vilken leds av studierektor för forskarutbildning.

Samarbete

Företagsekonomiska institutionen samarbetar med exempelvis Centrum för handelsforskning, Knut Wicksells centrum för finansstudier och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship genom arrangemang, utbildning och forskningsprojekt. På det kommunalekonomiska området sker samarbetet främst inom KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne).

På institutionen finns även flera forskningsgrupper, t.ex. Lund Brand Management Group och Redovisningsakademin, som arrangerar mötesplatser för externa samarbetspartners, forskare och studenter inom sitt ämnesområde. Ekonomihögskolans partnerprogram tillhandahåller nätverk och kunskapsutbyte mellan skolan och näringslivet.

Institutionens ledning

Prefekt
Niclas Andrén
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor
för forskning och forskarutbildning

Jens Rennstam
jens.rennstam@fek.lu.se
046-222 43 49

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
studierektorforgrundutbildningen@fek.lu.se
046-222 78 18

Avdelningschef för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten.sommelius@fek.lu.se
046-222 80 31

Samarbetspartners