lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ledning och samarbete på institutionen

Ledning
Företagsekonomiska institutionen leds av en prefekt och en Institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av sex representanter från lärar- och forskarkåren, en representant från administrativ personal, två representanter från studenterna samt en representant från forskarutbildningen. Adjungerade med yttranderätt är studierektorerna, skyddsombudet samt administrativ chef. Den sistnämnda är även sekreterare i styrelsen.

Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekter, studierektorer samt administrativ chef.

Beredande och rådgivande organ är:

  • Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA), vilken leds av studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN), vilken leds av studierektor för forskarutbildning.

Samarbete
Företagsekonomiska institutionen samarbetar med exempelvis Centrum för handelsforskning, Knut Wicksells centrum för finansstudier och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship genom arrangemang, utbildning och forskningsprojekt. På det kommunalekonomiska området sker samarbetet främst inom KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne).

På institutionen finns även flera forskningsgrupper, t.ex. Lund Brand Management Group och Redovisningsakademin, som arrangerar mötesplatser för externa samarbetspartners, forskare och studenter inom sitt ämnesområde. Ekonomihögskolans partnerprogram tillhandahåller nätverk och kunskapsutbyte mellan skolan och näringslivet.

Institutionens ledning

Prefekt
Charlotta Levay
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor
för forskning och forskarutbildning

Merle Jacob
merle.jacob@fek.lu.se
046-222 42 24

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
caroline.hellstrom@fek.lu.se
046-222 78 18

Avdelningschef  för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten.sommelius@fek.lu.se
046-222 80 31

Samarbetspartners