lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Finansiering, 30 hp

allt du behöver veta om Kurspaketet i finansiering kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska.
 
 
Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är utsatt för, och att fördjupa kunskapen hur man ska hantera dessa situationer. Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse, så att de kan identifiera, bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna inom ämnesområdet.
Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen följande delar:
- Finansiell planering och styrning
- Grundteori i portföljval och teorin kring avkastning och risk
- Kapitalstruktur och utdelningspolitik
- Värderingsmodeller inklusive modeller för företags- och aktievärdering
- Finansiella marknader inklusive möjligheterna att effektivt styra kapitalkostnaderna
- Kapitalbehov och kapitalanskaffning i olika företagssituationer
- Finansiella instrument och hur man använder dem I specifika situationer
- Corporate governance inklusive de olika agency-problemen ett företag utsätts för
 
 
Examensarbete i finansiering på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i finansiering. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.