lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Marknadsföring, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Marknadsföring, kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska.
 

FEKH20 Kandidatkurs i marknadsföring 15 hp

Under kursen kommer deltagaren att få arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Studenten tvingas ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer studenten också att öva sig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa sig underlag för sina marknadsföringsbeslut. För en fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen: (1) Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar. (2) Konkreta verktyg för att analysera marknader. (3) Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.

 

FEKH29  Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå 15 hp

Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.